Design Methodology in Geodesy Шифра: MPUG | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Ašanin, S.: Inženjerska geodezija 1, „Ageo“ d.o.o. Beograd, Beograd, (2003).
  2. Savanović, R.: Metodologija projektovanja u geodeziji-pisana predavanja, Beograd, 2015
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30