Modeling in Structural Analysis Шифра: MUAK | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. M. Sekulović, Teorija linijskih nosača, Građevinska knjiga, Beograd, 2005
  2. D. Kovačević, MKE modeliranje u analizi konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 2006
  3. D. Dujmović, I. Džeba, Modeliranje konstrukcija prema EUROCODE 3, IA Projektiranje, Zagreb, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
30