Motive Power - Electrical Part Шифра: 117007 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 5
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Gavrilović,B., „Vučna,vozila (elektro,deo 2)“, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd, 2007
  2. Gavrilović, B., „Vučna vozila (elektro deo 1)“, Viša železnička škola, Beograd, 2006
  3. Marković, Đ., „Vučnavozila (električnideo)“, Višaželezničkaškola, Beograd, 2000
  4. Gavrilović, B., „Vučna vozila 2“, autorizovana predavanja, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0