Општа акта Академијe техничко-уметничких струковних студија Београд

Статут Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (пречишћени текст)

Измена и допуна Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд од 11.04.2022. године

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС

Пословник о раду Наставно-стручног већа АТУСС

Правилник о организацији и систематизацији послова АТУСС (прећишћен текст)

Правилник о условима и поступку за избор и ангажовање демонстратора АТУСС

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о Студентском парламенту АТУСС

Пословник о раду Савета АТУСС

Правилник о савету послодавца АТУСС-а

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду АТУСС 04.03.2022.

Правилник о раду АТУСС

Измена Правилника о раду АТУСС од 30.09.2021. године

Измена Правилника о раду АТУСС од 24.11.2021. године

Измена и допуне Правилника о раду АТУСС од 30.09.2022. године

Правилник о условима и поступку за упис студената

Измена Правилника о условима и поступку за упис студената од 13.05.2021.

Измена Правилника о условима и поступку за упис студената од 19.04.2022.

Правилник о дуалном моделу студија

Измена Правилника о дуалном моделу студија од 17.03.2022.

Правилник о поступку припреме, усваја и контроле дуалног модела студија

Измена Правилника о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија од 17.03.2022.

Правилник о дисциплинској и матерријалној одговорности студената Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Кодекс о академском интегритету Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о условима и поступку за давање сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи

Правилник о распореду и евиденцији радног времена

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правила заштите од пожара

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о одређивању лица за пријем инфомација и вођење поступка узбињивања

Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ инфомацијама од јавног значаја

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путног налога за службена путовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путног налога за службена путовања у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Прилог 1

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о условима и начину коришћења сопственог возила у службене сврхе за потребе Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о управљању сукобом интереса у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Правилник о заштити података личности

Измена и допуна Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности