Студентски стандард

Права у области студентског стандарда утрђена су Законом о ученичком и студентском стандарду. Према том Закону и под условима из тог Закона, студент има право на:

  1. смештај у студентски дом;
  2. исхрану;
  3. студентски кредит;
  4. студентску стипендију;
  5. стипендију за изузетно надарене студенте;
  6. одмор и опоравак;
  7. културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

Права студената утврђена тим Законом су лична и не могу се преносити на друга лица. Студент учествује у обезбеђивању трошкова за остваривање права из тачака 1), 2) и 6).

1. Смештај у студентским домовима

Право на смештај у студентским домовима Установе Студентски центар „Београд“ имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти који су први пут уписани у продужену годину у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају. Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума. Право на смештај у студентском дому могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под напред набројаним условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Право на смештај у студентском дому могу да остваре и студенти који су страни држављани, у складу са међународним уговором и реципроцитетом. Конкурс за смештај у студентске домове објављује Установа Студентски центар “Београд”. Конкурсом за смештај у студентске домове детаљно се одређују услови пријема у студентске домове, документа потребна за конкурисање и смештај у студентске домове, рокови за конкурисање и број расположивих места у студентским домовима, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за смештај у студентске домове, поступак спровођења конкурса и остала питања везана за смештај у студентске домове. Студенти који су први пут уписали прву годину студија (бруцоши) пријаву на конкурс за смештај у студентске домове подносе директно у Служби смештаја Установе Студентски центар “Београд”, улица Ђушина број 5, Палилула, Београд, односно на другој локацији коју одреди Установе Студентски центар “Београд”. Студенти који су први пут уписали вишу годину студија (другу или трећу или продужену годину), пријаву на конкурс за смештај у Служби за студентска и наставна питања Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија. Детаљније информације о смештају у студентске домове можете пронаћи на интернет страници Установе Студентски центар “Београд" https://sc.rs/sc/

2. Исхрана у студентским ресторанима (мензама)

Право на исхрану у студентским ресторанима Установе Студентски центар „Београд“ имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти који су први пут уписани у продужену годину у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије. Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на исхрану у студентским ресторанима под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума. Право на исхрану у студентским ресторанима могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под напред набројаним условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије. Право на исхрану у студентским ресторанима могу да остваре и студенти који су страни држављани, у складу са међународним уговором и реципроцитетом.

Право на исхрану од три оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. Закона о ученичком и студентском стандарду, и чије пребивалиште није у месту студирања. Право на исхрану од једног оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. овог акона о ученичком и студентском стандарду и чије пребивалиште јесте у месту студирања. Студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије имају право на одговарајући број оброка дневно (у зависности од места пребивалишта), по повлашћеним (регресираним) ценама. Студенти који сами финансирају своје школовање имају право на одговарајући број оброка дневно (у зависности од места пребивалишта), по економским (редовним) ценама. Одлуку о остваривању права студента на исхрану доноси директор Установе Студентски центар „Београд“ на основу захтева студента и достављене документације. Детаљније информације о исхрани у студентским ресторанима можете пронаћи на интернет страници Установе Студентски центар “Београд” https://sc.rs/sc/

3. Студентска картица

Студентска картица је мултифункционални електронски документ студента која се употребљава приликом коришћења услуга Установе Студентски центар „Београд“. За коришћење права на исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентске домове, студентска картица је неопходна. Студентска картица се може користити и за остваривање других права из области студентског стандарда (као електронски новчаник и здравствени картон за лечење на Студентској поликлиници). Студентска картица служи и за остваривање одређених попуста (EYCA и ISIC попусти).

Детаљније информације о студентској картици можете пронаћи на интернет страници Установе Студентски центар “Београд” http://sc.rs/sc/studentska-kartica

4. Студентски кредит

Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, којинису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

За добијање студентског кредита могу конкурисати студенти прве године основних студија, који су први пут уписали први семестар, као и студенти II и III године основних студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Студенти из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под напред наведеним условима, али уз примену блажих критеријума, у складу са законом и правилником.

Број студентских кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину. Конкурс за доделу студентских кредита објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. По правилу, конкурс је отворен од 1. до 31. октобра текуће године. Конкурсом за доделу студентских кредита детаљно се одређују услови за добијање студентског кредита, документа потребна за конкурисање, рокови за конкурисање, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за добијање кредита, поступак спровођења конкурса и остала питања везана за студентске кредите. Кандидати за студентске кредите подносе пријаву са свом прописаном конкурсном документацијом високошколској установи на којој студирају. Коначну ранг листу кандидата којима је одобрен кредит утврђује Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Студенти закључују уговор о кредиту са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, којим се ближе одређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита.

Месечни износ студентских кредита за текућу школску годину износи 8.400 динара и исплаћује се у највише 10 месечних рата. Детаљније информације о студентским кредитима можете пронаћи на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја  http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije и на интернет страници UniCredit Bank-е https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije.7.html

5. Студентска стипендија

Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, којинису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. За добијање студентске стипендије могу конкурисати студенти прве године основних студија, који су први пут уписали први семестар, као и студенти II и III године основних студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником. Студенти из осетљивих друштвених група имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, под напред наведеним условима, али уз примену блажих критеријума, у складу са законом и правилником.

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије за одговарајућу годину. Конкурс за доделу студентских стипендија објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. По правилу, конкурс је отворен од 1. до 31. октобра текуће године. Конкурсом за доделу студентских стипендија детаљно се одређују услови за добијање студентске стипендије, документа потребна за конкурисање, рокови за конкурисање, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата за добијање стипендије, поступак спровођења конкурса и остала питања везана за студентске стипендије. Кандидати за студентске стипендије подносе пријаву са свом прописаном конкурсном документацијом високошколској установи на којој студирају. Коначну ранг листу кандидата којима је одобрена стипендија утврђује Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Студенти закључују уговор о стипендији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, којим се ближе одређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Месечни износ студентске стипендије за текућу школску годину износи 8.400 динара и исплаћује се у највише 10 месечних рата. Детаљније информације о студентским кредитима можете пронаћи на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije и на интернет страници UniCredit Bank-е https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije.7.html

6. Осигурање студената

Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључује уговор о осигурању студената државних високих школа струковних студија, на годишњем нивоу. По правилу, студенти се осигуравају од последица несрећног случаја.

7. Здравствено осигурање студената

Заштитом здравља студената се бави Завод за здравствену заштиту студената Београд. Услуге Завода могу користити студенти до 26 година старости. Детаљније информације о Завод за здравствену заштиту студената Београд можете пронаћи на њиховој интернет страници http://zzzzsbg.rs/

8. Могућности за студенте са посебним потребама, студенте у колицима

Студенти са посебним потребама, у складу са посебним програмима афирмативних мера Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у складу са Законом о високом образовању, имају право на посебне олакшице које се односе на упис на студије и у вишу годину студија, на олакшице приликом остваривања права на смештај у студентски домовима и исхрану у студентским ресторанима, као и на посебне, повлашћене услове приликом конкурисања за студентске стипендије и кредите.

Влада Републике Србије одобрава посебне квоте, односно одређени број места за упис у прву годину основних студија, за упис студената са хендикепом на терет буџета Републике Србије применом програма афирмативне мере. Кандидати који се определе за упис на студије применом програма афирмативне мере уписа лица са хендикепом приликом конкурисања за упис на студије подносе одговарајућу документацију која се прописује конкурсом за упис. Кандидати који испуне услов за упис на студије применом програма афирмативне мере уписа лица са хендикепом се примарно рангирају за упис на студије на тертет буџета у оквиру посебно одобрених квота за упис применом тог програма афирмативне мере, а секундарно се рангирају и за упис на редовна буџетска места.

Студенти који су лица са хендикепом, приликом уписа у вишу године студија, имају право да се у наредној години студија финансирају из буџета Републике Србије ако остваре 36 ЕСПБ бодова у текућој години студија. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, у складу са својим материјалним могућностима, омогућава и додатне олакшице студентима са посебним потребама. Уз благовремену најаву и у складу са објективним могућностима школе, за студенте са посебним потребама се може извршити прилагођавање полагања пријемног испита, извођења наставе и полагања испита потребама тих студената. Зграда коју користи Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија прилагођена је студентима који се отежано крећу или који се крећу уз помоћ колица (поседује приступне рампе и лифт).

Студенти и друга лица која се отежано крећу или која се крећу уз помоћ колица, уколико желе да користе лифт, треба да се обрате портиру (просторија поред главног улаза).