Статус студента за време боравка у иностранству

Студент ВИШЕР који се налази на мобилности задржава статус студента ВИШЕР-а.

Током периода мобилности, студент не прекида студирање нити му статус студента мирује, пошто се подразумева да је студент своје академске обавезе остварио у установи - примаоцу.

Студент који је у одређену школску годину уписан у статусу чије се школовање финансира из буџета Репубике Србије не губи тај статус током трајања периода мобилности. Студент који је у одређену школску годину уписан у статусу самофинансирајућег студената, током периода мобилности има обавезу да редовно плаћа утврђену школарину ВИШЕР-а.

У циљу доказивања статуса, студенту ВИШЕР-у који се налази на мобилности, по доласку установа – прималац издаје Потврду о студијском боравку, односно Потврду о стручној пракси.

Студент је обавезан да Потврду у што краћем року након након издавања те Потврде, достави ВИШЕР-у.