Привремени боравак у Србији

Услови за улазак у Републику Србију и визе

Опште услове за улазак странаца у Републику Србију можете погледати на овом линку. Улазак у Републику Србију могућ је на основу визе, за државе чијим држављанима је за улазак у Републику Србију потребна виза, али и без визе, за државе чијим је држављанима омогућен “слободан” улазак у Републику Србију. Пре него што аплицирате за реализацију студентске мобилности у Републици Србији, молимо Вас да проверите да ли вам је за улазак и боравак у Републици Србији потребна виза и који су услови да је добијете. Детаље о визној политици Републике Србије и условима за добијање визе одређује Министарство иностраних послова Републике Србије. На овом линку можете проверити да ли Вам је за путовање у Републику Србију потребна виза. Опште услове за добијање визе Републику Србију можете погледати на овом линку. За додатне информације о визама, молимо Вас да се обратите амбасади или конзулату Републике Србије у Вашој држави. Контакт податке о амбасадама или другим дипломатским представништвима Републике Србије широм света можете пронаћи на овом линку.

Уколико сте држављанин државе која је чланица Европске уније, за краткотрајни боравак у Републици Србији (боравак који траје мање од 90 дана у било ком периоду од 180 дана рачунајући од дана првог уласка у Републику Србију) неће Вам бити потребна виза нити боравишна дозвола. Иако је држављанима државе која је чланица Европске уније за улазак у Републику Србију довољна само лична карта (односнo еквивалентна исправа „ID“), препоручујемо Вам да поред тога имате и користите и пасош.

Уколико сте држављанин државе у погледу које се захтева виза за улазак у Републику Србију, онда морате аплицирати за добијање визе у држави у којој имате пребивалиште. Уколико будете прихваћени за програм мобилности студената, потребно је да одмах отпочнете поступак за добијање визе, јер тај поступак може потрајати и више од месец дана. ВИШЕР ће Вам доставити позивно писмо у циљу добијања визе.

Пасош

Пре отпочињања програма мобилности, молимо Вас да се постарате да имате важећи пасош. Ваш пасош би требао да има рок важења који обухвата цео планирани период мобилности, као и још најмање шест месеци након истека периода мобилности, односно након планираног повратка из Републике Србије.

Пријава боравишта

Као страни држављанин, након доласка у Београд, дужни сте да извршите пријаву адресе на којој ћете становати током боравка у Републици Србији. Страни држављанин, односно лица која пружају услуге смештаја уз надокнаду (хостел, станодавац), дужни су да у року од 24 сата од тренутка уласка у Републику Србију изврше пријаву адресе (боравишта) на којој ће страни држављанин боравити у Републици Србији. ВИШЕР ће Вам помоћи да извршите пријаву боравишта. Пријава боравишта страног држављанина се врши у служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је страни држављанин смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца. Напомињемо да сте као страни држављанин дужни да приликом сваке промене боравишта без одлагања о томе обавестите надлежну полицијску управу. За пријаву боравишта ће Вам бити потребан пасош или други идентификациони документ.

Дозвола за привремени боравак

За боравак у Републици Србији који траје мање од 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка у Републику Србију, неће Вам бити потребна дозвола за привремени боравак. Међутим, уколико планирате да у Републици Србији боравите дуже од 90 дана, као страни држављанин дужни сте да прибавите одобрење за привремени боравак. Привремени боравак страног држављанина у Републици Србији може бити одобрен по више основа, који укључују и учење српског језика, студирање, учествовање у програмима међународне размене ученика или студената или стручне специјализације, обуке и праксе. Као страном држављанину који аплицира за привремени боравак у Републици Србији на основу студирања, биће Вам потребна су следећа документа:

  1. важећи пасош;
  2. доказ о средствима за издржавање током планираног боравка у Републици Србији;
  3. пријава адресе становања у Републици Србији;
  4. доказ о здравственом осигурању током планираног боравка;
  5. доказ о уплати прописане административне таксе;
  6. две фотографије (35x45мм, у боји, анфас);
  7. попуњени одговарајући формулари (у два примерка).

Поред напред наведених документа, у зависности од основа поводом кога захтевате одобравање привременог боравка (учење српског језика, студирање, учествовање у програмима међународне размене ученика или студената или стручне специјализације, обуке и праксе) биће Вам потребна и одређена додатна документација (потврда да се налазите на размени студената и слично) ВИШЕР ће Вам помоћи да обезбедите ову потврду.

Захтев за одобравање привременог боравка се подноси у полицијској управи, Управи за странце која се налази у улици Савска број 35. Код првог аплицирања за привремени боравак захтев се обрађује око 4 недеље док је код продужења истог тај рок знатно краћи. Након пријема захтева са уредном пратећом документацијом, странцу ће бити заказан интервју са полицијским инспектором. Странцу се по основу студирања привремени боравак издаје најдуже на годину дана односно на краћи период уколико је студијски програм који странац похађа у краћем трајању. Након истека привременог боравка, исти се може продужити на период од још годину дана. Напомињемо да се продужење привременог боравка може одбити уколико се утврди да странац континуирано не постиже задовољавајући напредак у студијама. Коначно, странац је дужан да привремени боравак користи у сврху која је наведена у самом захтеву тај боравак, па ће тако привремени боравак странца бити укинут уколико се утврди да странац борави у Републици Србији супротно сврси за коју је одобран привремени боравак. Више информација о одобравању привременог боравка у Републици Србији можете погледати на овом линку.