Систем квалитета


Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета


Стратегија обезбеђења квалитета АТУСС


Измене и допуне Стратегије обезбеђења квалитета АТУСС


Одлука о усвајању Акционог плана


Акциони план за школску 2020-21 са одлуком о његовом усвајању


Акциони план за школску 2021-22 са одлуком о његовом усвајању


Акциони план за школску 2022-23 са одлуком о његовом усвајању


Акциони план за школску 2023-24 са одлуком о његовом усвајању


Правилник о раду Комисије за квалитет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Измене и допуне Правилника о раду Комисије за квалитет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Правилник о поступку самовредновања и оцењивања квалитета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Измене и допуне Правилника о поступку самовредновања и оцењивања квалитета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Прилог 1 - Анкета студената прве године основнух струковних студија


Прилог 2 + Прилог 3 - Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника и квалитету наставног процеса + Анкета о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби


Прилог 4 - Анкета дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења


Прилог 5 - Анкета задовољства послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних студената


Прилог 6 - Анкета запослених


Одлука о усвајању годишњег извештаја о раду Комисије за квалитет за школску 2021-22


Годишњи извештај Комисије за квалитет Акадимије техничко-уметничких струковних студија Београд за школску 2021-22


Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку самовредновања и оцењивања квалитета АТУСС


Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Комисије за квалитет АТУСС


Акциони план за школску 2023/24 са одлуком о његовом усвајању


Измене и допуне Стратегије обезбеђења квалитета АТУСС


Поништавање Одлуке о изменама Правилника о самовреновању


Поништавање Одлуке о изменама Стратегије обезбеђивања квалитета


Поништавање Одлуке о усвајању Акционог плана за 2023 - 2024


Поништавање Одлуке о изменама Правилника о раду Комисије за квалитет