Strategic Management Шифра: STM 331057 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 5
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Čolović G., Strategijski menadžment, DTM, 2013.
  2. Jovanović P., Strategijski menadžment, FON, Beograd, 2005.
  3. Dess L. Strategijski menadžment, Data Status, 2011.
  4. Đuričin D., Janošević S., Kaličanin Đ., Menadžment i strategija, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2010.
  5. Colovic G., Strategic management in the garment industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, Oxford, New Delhi, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0