Financial Management Шифра: FIM 331023 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Finansijski menadžment, Julija Avakumović, DTM, Beograd, 2016.
  2. Poslovno računovodstvo sa osnovama finansijskog menadžmente, Julija Avakumović, Petar Bojović VTŠ Zrenjanin, 2013.
  3. Savremeni finansijski menadžment, Julija Avakumović, Petar Bojović, ŽIG, Zemun, 2010.
  4. Mikrofinansije, Julija Avakumović, i dr., ŽIG, Zemun, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0