Project Management Шифра: UPP 331072 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Bulatović J., Upravljanje projektom, DTM-Beograd, Beograd, 2014.
  2. Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Upper Darby, 2001.
  3. Kerzner H., Project Management, eighth edition, John Wiley&Sons, New Jersey, 2003.
  4. Petronijević M., Upravljanje projektima, Visoka tehnička škola, Beograd, 2010.
  5. Projektni menadžer – profesija budućnosti, Zbornik radova sa 11. Internacionalnog simpozijuma iz projektnog menadžmenta, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Beograd, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0