Art Nude Шифра: AKT 116012 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Gaberc Rudolf, Plastična anatomija čoveka, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1985.
  2. Thomson Arthur, A handbook of anatomi for art students, Dover Publications, Jnc. New York 1964.
  3. Schider Fritz, An atlas of anatomy for artists, Dover Publications, 1957.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 4
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0