Information System Security Шифра: Т50048С | 3 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. W. Stallings: "Osnove bezbednosti mreža", prevod petog izdanja, Računarski fakultet i CET, Beograd, 2014.
  2. ISO/IEC 27002:2005 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management
  3. Д. Плескоњић, Н. Мачек, Б. Ђорђевић, М. Царић: “Сигурност рачунарских система и мрежа”, Микро књига, Београд, 2007.
  4. P. Ivaniš, D. Drajić, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, Akademska Misao, Beograd, 2009.
  5. R. Raković, Bezbednost informacija - osnove i smernice, Akademska Misao, Beograd, 2017.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0