WAN Protocols Шифра: Т50053М | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 8
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. J. F. Kurose, K. W. Ross, Умрежавање рачунара од врха ка дну са Интернетом у фокусу, превод шестог издања, РАФ Рачунарски факултет, Београд, CET Computer Equipment and Trade, Београд, 2013, оригинално издање: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Rearson Education, Inc., 2013.
  2. Cisco Networking Academy, "Connecting Networks Companion Guide", Cisco Press, 2014, ISBN-10: 1-58713-332-6
  3. W. Odom, "CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library", Cisco Press, 2016, ISBN-10: 1-58720-581-5
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0