Business Mathematics Шифра: PMK 330110 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Lapčević B. i grupa autora, Matematika za više tehničke škole, Zajednica viših škola Srbije, Beograd, 1980.
  2. Stevanović D. i grupa autora, Zbirka zadataka iz matematike za više tehničke škole, Zajednica viših škola Srbije, Beograd 1987.
  3. Damian D., Mihailović B., Damian B., Inženjerska matematka I, Tehnikum Taurunum, Beograd, 2007.
  4. Stipanić E., Viša matematika 1 deo, Građevinska knjiga, Beograd, 1985.
  5. Ušćumlić M., Zbrika zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0