Textile Fibers Шифра: TVL 113016 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Interna skripta sa predavanja
  2. R. Jovanović, Osnovi nauke o vlaknima, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
  3. R. Jovanović, Celulozna prirodna i hemijska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd 1989.
  4. R. Jovanović, Proteinska prirodna i hemijska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd 1989.
  5. R. Jovanović, Sintetizovana organska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd 1989.
  6. Tekstilni materijali, P. Škundrić, M. Kostić, A. Medović i ostali, TMF, VTSŠ, Beograd, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0