Fashion and Clothing Шифра: MIO 115019 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. K. Ranisavljev, Marina, Moda i odevanje, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  2. K. Ranisavljev, Marina, Moda i odevanje; DTM, Beograd, 2016.
  3. Svensen L.F.H., Filozofija mode, Beograd, 2005.
  4. Dorfles, G., Moda, Zagreb, 1997.
  5. Lipovecki Ž., Carstvo prolaznog, Sremski Karlovci, 1992.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0