Work Study Шифра: STR 003046 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Čolović G., Studija rada u odevnoj industriji, DTM, Beograd, 2013.
  2. Čolović G., Maksimović N., Praktikum iz studije rada, DTM, Beograd, 2016.
  3. Ćebić D, Inženjering procesa – studija rada, Beograd, 2005
  4. Petrović B, Proučavanje rada, Beograd, 1988.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0