Apparel Technology Шифра: TIO 003044 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Trajković, C, Tehnologija izrade odeće 1 i 2,Univerzitet u Nišu, Leskovac, 1998
  2. Trajković, C, Tehnologija izrade odeće – rešeni zadaci sa osnovama teorije, Univerzitet u Nišu, Leskovac, 1990
  3. Rogale, D. I grupa autora, Tehnologija proizvodnje odeće sa studijom rada, Bihać, 2000
  4. Knez, B., Tehnologija izrade odeće, Zagreb, 1989.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0