Artistic Elements and Composition Шифра: LEK 115012 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Bogdanović K., Teorija forme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004
  2. Nikolić K., Dizajn i forma, skripta, Viša tehnička tekstilna škola, Beograd, 2005
  3. Vasić P., Uvod u likovne umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd,1988
  4. Arnhajm, R., Umetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Studentski kulturni centar, Beograd, 1997
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 1
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0