Access Networks Шифра: Б41075 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 7
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. M. Janković, Z. Petrović, Mreže za pristup, Akademska Misao, Beograd, 2007.
  2. A. Gumaste, T. Antony, First Mile Access Networks and Enabling Technologies, Cisco press, 2004.
  3. M. Dukić, D. Vujić, Fiksni bežični pristup, Akademska Misao, Beograd,, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0