Graphics Software Tools Шифра: Б60047 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 9
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. V.Radosavljević, Digitalna obrada fotografija, Visoka ICT škola, 2013.
  2. Group of authors, Učionica u knjizi- Adobe Photoshop CS6,CET, 2012.
  3. Group of authors, Učionica u knjizi- Adobe Ilustrator CS6,CET, 2012.
  4. Lisa DaNee Dayley, Photoshop CC Bible, Wiley, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0