Fundamentals of OOP Шифра: Б63047 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 9
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Clark, D., & Sanders, J. (2011). Beginning C# object-oriented programming. np: Apress.
  2. Weisfeld, M. (2008). The object-oriented thought process. Pearson Education.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 4
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0