Practicum in Cash Desk Business Processes Шифра: Б21040 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Instructions for work in the Postal Technological Information System, group of authors, Post of Serbia, version 11.57, Belgrade, 2020.
  2. PostTIS - Serbian Post software installed in the school laboratory. Laboratory connected to the post office network as a student training center.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 0
Вежбе: 3
Други облици наставе: 3
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
60
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0