Information Systems in Medicine Шифра: Б60040 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. D.Popovic, M.Popovic, M.Jankovic, Biomedical Measurements and Instrumentation, Akademska misao, Beograd 2010
  2. Arthur b. Ritter, Stanley Reisman, Bozena B. Michiak, Biomedical Engeeineering Principles, CRC -Press Taylor and Francis Group, 2005
  3. Medical Instrumentation. Application and Design, John G Webster, editor , Wiley
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
70
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0