Multimedia Communications Шифра: Б41080 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. A.Sugaris, Multimedia Communications, Compiled lecture notes, 2019
  2. K.R.Rao et al., Video coding standards, Springer, 2014
  3. U.Reimers, Digital Video Broadcasting, Springer, 2005
  4. W. Simpson, Video over IP: A Complete Guide to Understanding the Technology, Elsevier, 2008
  5. ITU-T G.7xx standards
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0