Risk Management Шифра: Б25044 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. C. Alexander, E. Sheedy, The Profeessional Risk Managers ’Handbook: A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices, Wilmington, 2004.
  2. C.W. Smith, H.C. Smithson, S.D. Wilford, Managing Financial Risk, 3rd ed., McGrawHill, New York, 1998.
  3. K. Sadgrove, (2008) .The Complete Guide to Business Risk Management, Gower Publishing, Ltd.
  4. P. Jovanović, Investment Management, Grafoslog, Belgrade, 1997.
  5. R. Dubonjic, Lj. D. Milanović, Engineering Economics, ICIM plus, Kruševac, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0