Windows System Administration Шифра: Б61042 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Mark Minasi: Mastering Windowes Server 2012, Sybex, Wiley, 2014
  2. Mitch Tulloch: Instaliranje i konfigurisanje Windows Servera 2012, CET Beograd, 2014
  3. https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb625087.aspx, Microsoftov web sajt sa tehničkom dokumentacijom
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 1
Други облици наставе: 1
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
70
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0