The Basics of Mechanical Engineering Шифра: OSM 001124 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Rakić, M., Savanović G., Radojević, Z., Osnove mašinstva, VTSS, Beograd, 2015.
  2. Nikolić, G., Mehanizmi strojeva za proizvodnju odjeće, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
  3. Veriga, S., Mašinski elementi I,II,III, Mašinski fakultet, Beograd, 1977.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0