System Business Software Шифра: Б25043 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 8
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. E. Monk, B. Wagner," Concepts in Enterprise Resource Planning", Published by Course Technology; 4 edition, 2012.
  2. https://portal.ucc.ovgu.de/services-products/teaching-materials/
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
70
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0