Online Stock Exchange Шифра: Б20043 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 7
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. В. Дугалић, М. Штимац, Основе берзанског пословања, 2.издање, Стубови културе,Бгд, 2006.
  2. Зборник са 3. конференције Београдске берзе, Београдска берза, Београд, 2004.
  3. С. Шогоров, Берзанско право, Правни факултет у Новом Саду, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0