Innovations and Entrepreneurship Шифра: Б24042 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 8
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Peter F. Drucker,Inovacije i preduzetništvo-praksa i principi,Grmeč,Belgrade, 1996.
  2. George Gilder,The Spirit of Enterprise,Simon &Schuster, New York,1984.
  3. Karl H. Vesper,New Venture Strategy , Prentice Hall , London, 1980.
  4. Jeremy Rifkin,The zero marginal cost society:the internet of things,the collaborative commons,and the eclipse of capitalism,Palgrave Macmillan,New York,2014
  5. Maja Jakšić Levi,Upravljanje tehnološkim inovacijama,FON,Belgrade 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0