Bank Internship Шифра: Б21041 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 8
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. 1. Asseco manual
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 0
Вежбе: 3
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0