Sales Management Шифра: Б24037 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија:
Семестар/Триместар: 8
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Joseph О. Connor and John Seymour, Introduction to NLP, Plato, Belgrade, 2013.
  2. Compiled study material - Communication models
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
30
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0