Marketing Шифра: Б20041 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. P. Bojović i dr, Poslovni marketing i oglašavanje, Žig, Beograd, 2009.
  2. P. Bojović (koautor), Marketing informacioni sistemi, Aurora, Vranje, 2009.
  3. P. Bojović i dr, Osnovi marketinga, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
  4. M. Milisavljević, Marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008.
  5. B. Maričić, Ponašanje potrošača, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
30
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
10