Business Communications Шифра: Б12044 | 3 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Marina Marković, Poslovna komunikacija sa poslovnim bontonom, Beograd 2006.
  2. Tijana Mandić, Komunikologija (psihologija komunikacije), Beograd 2002.
  3. Dezmond Moris, Otkrivanje čoveka - vodič kroz govor tela, Beograd 2005.
  4. C.M. Lehman, D.D. DuFrene: Poslovna komunikacija, Data Status, 2015.
  5. Danijel Goleman, Emocionalna inteligencija, Beograd 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0