Economy Шифра: Б20037 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Malesevic V. 2017. Economy, School of Applied Studies for Information and Communication Technologies.
  2. D. Kragulj, 2016. Economics, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade.
  3. Н. G. Mankju,2016. Principles of Economics, Faculty of Economics, Belgrade
  4. Supporting literature: lecture materials and recommended journals
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0