Fundamentals of Programming 1 Шифра: Б63043 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Programming Language C
  2. Laslo Kraus, Programming Language C with Solved Problems, Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel, The C Answer Book: Solutions to the Exercises in 'The C Programming Language,'
  4. Laslo Kraus, Solved Problems in programming language C, Akademska misao, Beograd, 2005.
  5. Presentations from lectures and electronic and printed material for practical classes.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 4
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0