Engineering Photogrammetry Шифра: INFT | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Marčeta, M: Osnovi fotogrametrije, udžbenik, Beograd 2007.
  2. Marčeta, M: Fotogrametrija i dalјinska detekcija, Beograd 2007.
  3. Kraus, K.: Fotogrametrija, knjiga 2, udžbenik, Beč 2006.
  4. Kraus, K.: Fotogrametrija, knjiga 3, udžbenik, Beč 2006.
  5. Tomić, S.: Written lectures
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0