Geodetic Works in the Process of Expropriation and Consolidation Шифра: GREK | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. dr Jasmina Nedelјković- Ostojić, dr Čedomir Cvijović: Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije, pisana Lectures, VGGŠ, 2015.
  2. dr Jasmina Nedelјković- Ostojić: Standardizacija i metrologija geodetskih radova u uređenju zemlјišne teritorije", Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2001.
  3. dr Manojlo Miladinović: Uređenje zemlјišne teritorije, Univerzitet u Beogradu, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
25
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
40