Management Шифра: MEN 000004 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Menadžment, dr Julija Avakumović, DTM, 2016.
  2. Menadžment praktikum, dr Julija Avakumović, DTM, Beograd, 2014.
  3. Menadžment proizvoda, dr Julija Avakumović, mr Jelena Avakumović, Beograd 2013.
  4. Menadžment u tekstilnoj industriji, dr Julija Avakumović i dr., DTM, Beograd, 2011
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0