Procedures and Proceedings in the Real Estate Cadastre 2 Шифра: PPKN2 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Jasmina Nedelјković- Ostojić, Čedomir Cvijović, Marija Vasić: Procedure i postupci u KN 2, VGGŠ, 2014
  2. J. Stoter: 3D Cadastre, phd Thesis, Delft, 2004
  3. G. Schennach: Cadastral perspectives, FIG, commision 7, 2013 Annual meetin, Argentina 2013
  4. Čedomir Cvijović, Marija Vasić, Goran Ivanković: Katastar Nepokretnosti, VGGŠ, 2013
  5. Law on State Survey and Cadastre ("Official gazette of RS", no. 72/09, 18/10 i 65/13)
  6. Law on General Administrative Procedure ("Official gazette of SRY no.33/97, 31/01 and Official gazette of RS 30/10)
  7. Law on Planning and Construction (“Official gazette of RS”, no. 72/09, 64/10, 121/12, 132/14, 145/14)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
25
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
40