Geodetic Aspects of Construction of Infrastructure Facilities Шифра: GAIO | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Law on State Survey and Cadastre (Official gazette of RS no. 72/2009.)
  2. Law on Planning and Construction (Official gazette of RS no. 72/2009.)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
35
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30