Spatial planning and urbanism Шифра: PPIU | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. B. Maksimović: Urbanizam (1965)
  2. B. Mirković: Osnovi urbanizma 1/A, 1/B (1968)
  3. B. Stojkov: Metode prostornog planiranja (2000)
  4. V. Macura: Grad i urbanizovani predeo (1988)
  5. D. Stefanović: Urbanizacija (1973)
  6. D. Tošković: Uvod u prostorno i urbanističko planiranje (1996)
  7. Z. Nikezić: Urbana sredina i urbanizacija (2000)
  8. R. Bogdanović: Urbane forme, urbanističko planiranje (1990)
  9. K.Jevtić Novaković: Urbanizam (skripta)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30