Product Management Шифра: MEN 114005 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Menadžment proizvoda, Julija Avakumović, Jelena Avakumović, Beograd 2013.
  2. Menadžment, Pokrajac, S., Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, 2016.
  3. Menadžment, Robbins P. S, Coutler M, Data status, Beograd, 2005.
  4. Principi menadžmenta, Williams C., Data status, Beograd, 2017.
  5. Menadžment,Stoner Dž.A.F., Friman R.E., Gilbert Jr D.R., Želnid, Beograd, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0