Foundation Engineering in Building Construction Шифра: FOVG | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Stevanović S.: Fundiranje građevinskih objekata, Izgradnja, Beograd, 2006.
  2. Ćorić S.: Geostatički proračuni, Izgradnja, Beograd, 2006.
  3. Milović D., Đogo M.: Greške u fundiranju, monografija, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2005.
  4. Sklena J., Vujadinović N.: Proračun temelјa, AGM knjiga, Beograd, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
30