Construction Calculation and Aseizmic design Шифра: PKAP | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. M. Sekulović, Teorija linijskih nosača, Građevinska knjiga, Beograd, 2005
  2. M. Hrasnica, Seizmička analiza zgrada, Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, 2005
  3. M.Hrasnica, Aseizmičko građenje, Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, 2012
  4. S. Janković, Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja za inženjere arhitekture i građevine, AGM knjiga, 2014
  5. M. Lunji, Aseizmičko projektovanje i arhitektura, MS Project, 2014
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
40