Energy efficiency and Building Certification Шифра: EESZ | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Jovanović-Popović,M., i Ignjatović, D.,(2011), Videti energiju, Arhitektonski fakultet, Beograd
  2. Radivojević, ,,Iskustva i pravci razvoja standarda iz oblasti termičke zaštite kod nas i u svetu” Energetska optimizacija zgrada u kontekstu odrzive arhitekture-I deo, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003 , 99-123.
  3. Crnčević T., Starteška procena uticaja u urbanističkom planiranju-prilog razvoju teorije i prakse,(2009) Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije,
  4. Mihajlović –Milanović (2010), Obnovlјivi izvori energije-Uvod u ekonomiju održive energije, Megatrend, Beograd
  5. Todorović B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje (2010), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  6. Pojmovnik održive gradnje, (2012), CEDEF, Inženjerska komora Srbije, Privredna komora Srbije, Beograd
  7. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl. glasnik RS 61/2011).
  8. Pravilnik o zahtevima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (Sl. glasnik RS 61/2011)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30