Metal Structures in Building Construction Шифра: MKUV | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Buđevac, Marković, Bogavac, Tošić ( 1999), Metalne konstrukcije - Osnove proračuna i konstruisanja, Građevinska knjiga, Beograd
  2. Zarić B., Stipanić B., Buđevac D. (2004) Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd
  3. SRPS EN 1993-1-1:2010  Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija–Deo 1-1: Opštapravila i pravila za zgrade.
  4. SRPS EN1993-1-3: Proračun čeličnih konstrukcija - Dodatna pravila za hladnooblikovane tankozidne elemente i limove
  5. SRPS EN 1999-1-1: Proračun aluminijumskih konstrukcija - Opšta konstrukcijska pravila
  6. Georgijevski, V. (1990) Lake metalne konstrukcije, prostorni rešetkasti sistemi, Građ. knjiga, Beograd
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30