Descriptive Geometry and Perspective Шифра: NGP 113011 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Rakić, M., Savanović G., Radojević, Z., Nacrtna geometrija sa perspektivom, DTM-Beograd, Beograd, 2015.
  2. Savanović Goran, Rakić Milutin, Radojević Zoran, Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, DTM-Beograd, Beograd, 2014.
  3. Mojović, M., Tehnička nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd, 1974.
  4. Aleksić, V., Kosi, F., Ničić, M., Nacrtna geometrija, Savremena administracija, Beograd, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0